Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten houden alle bestellingen van rechtswege de aanvaarding door de koper van onze algemene verkoopvoorwaarden in, niettegenstaande andersluidende bepalingen in zijn eigen voorwaarden.
 2. De bestellingen die rechtstreeks tot ons worden gericht door onze klanten of die door onze agenten of vertegenwoordigers worden doorgegeven zijn slechts bindend voor onze vennootschap wanneer ze schriftelijk bevestigd zijn.
 3. De door Pollet opgegeven termijnen worden slechts ter indicatie gegeven en eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen.
 4. De NV Pollet is vrijgesteld van elke verplichting om te leveren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden; worden met name als onvoorziene omstandigheden beschouwd, gehele of gedeeltelijke stakingen, overstromingen en branden...
 5. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling. De risico's zijn ten laste van de koper.
 6. Elke klacht moet, om geldig te zijn, uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gericht aan de vennootschap Pollet. Na deze termijn wordt de koper geacht de goederen onherroepelijk te hebben aanvaard.
 7. Alle verkochte goederen reizen op risico van de koper, ongeacht de vervoerswijze of de regeling voor de vervoersprijs, bijvoorbeeld franco of onder rembours.
 8. Onze prijzen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op de dag van de levering.
 9. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze facturen betaalbaar aan de zetel van onze vennootschap, dertig dagen einde maand. Elke vertraging in de betalingen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot de aanrekening van verwijlinteresten tegen het wettelijke tarief vermeerderd met 1%, evenals de forfaitaire verhoging, van de nog niet betaalde sommen, van 15% met een minimum van € 75. Bovendien maakt deze vertraging in de betaling het verschuldigd saldo op elke zelfs niet vervallen factuur opeisbaar. De vennootschap Pollet behoudt zich tevens het recht voor om de lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, onverminderd enig ander rechtsmiddel.
 10. In geval van betwisting, van welke aard ook, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Doornik bevoegd.
 11. Wanneer de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, van de koper de waarborgen te eisen die wij geschikt achten met het oog op de goede uitvoering van de prijsverbintenissen. De weigering om hieraan te voldoen geeft ons het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 12. Voor de export: in geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Doornik of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, bevoegd. Zie Incoterms - editie 1990.
 13. Bestellingen voor een bedrag onder € 600 worden geleverd middels een bijdrage van € 35 voor de vervoerskosten per bestelling. Bestellingen voor een bedrag onder € 375 worden geleverd middels een bijdrage van € 10 voor de administratieve kosten en € 35 voor de vervoerskosten per bestelling.
Nederlands